REGULAMIN AUKCJI

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH
 
A. Postanowienia wstępne
1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanego dalej „Regulaminem aukcji” lub „Regulaminem”) użyte zostały określenia, oznaczają one:
•IGL S.A. – Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 42b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307665, posiadająca NIP: 5213482474, REGON: 141374292
Aukcja – aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest na stronie internetowej IGL pod adresem www.aukcje.getinleasing.pl Aukcja może być prowadzona z opcją licytacja lub sprzedaż z wolnej ręki.
Oferent – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - w tym konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w systemie aukcji internetowych IGL, która w wyniku rejestracji otrzymała login i hasło oraz, której dane zostały potwierdzone poprzez weryfikację telefoniczną przez pracownika IGL. Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uczestniczy w aukcji poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną, którą umocowała do uczestniczenia w aukcji.
Login – adres email wpisany przez oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Login i hasło umożliwia oferentowi wejście do systemu aukcji.
Hasło – ciąg znaków wpisany przez oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Hasło wraz z loginem umożliwia oferentowi wejście do systemu aukcji.
Lista nierzetelnych klientów – lista oferentów, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu Aukcji i nie mogą się zalogować do systemu aukcji oraz składać ofert kupna od czasu umieszczenia na liście przez IGL.
Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po wejściu na stronę aukcji ma możliwość przeglądania wystawionych ofert. W celu uczestnictwa w aukcji użytkownik musi uzyskać status oferenta.
2.IGL oferuje do sprzedaży w trybie niniejszej aukcji ruchomości, które stanowią jego własność lub własność innych spółek należących do grupy kapitałowej IDEA GETIN Leasing SA oraz innych podmiotów lub osób trzecich, które zleciły sprzedaż ruchomości stanowiących ich własność przy wykorzystaniu Aukcji.
3.Aukcja dla wskazanej ruchomości trwa min. 4 dni licząc od dnia wprowadzenia jej do systemu aukcji.
4.W przypadku złożenia oferty przez oferenta na 2 minuty przed planowanym terminem zakończenia aukcji, czas trwania aukcji wydłuża się automatycznie o kolejne 2 minuty.
B. Rejestracja Oferentów
1.Każdy użytkownik systemu aukcji w celu uzyskania możliwości składania ofert zakupu musi uzyskać status oferenta. W celu uzyskania statusu oferenta:
a)należy się zarejestrować poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie aukcji wraz z podaniem loginu i hasła, który użytkownik nadaje sobie indywidualnie,
b)po dokonaniu rejestracji na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu dalszej rejestracji użytkownika. Otrzymanie linku aktywacyjnego oznacza, że użytkownik prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny,
c)pracownik IGL w terminie 2 dni roboczych od daty aktywacji otrzymanego e-mailem linku kontaktuje się z użytkownikiem i po zweryfikowaniu danych aktywuje konto użytkownika.
UWAGA: Pracownik IGL skontaktuje się z użytkownikiem tylko pod warunkiem aktywacji linku otrzymanego na adres e-mail użytkownika.
2.Po aktywacji przez pracownika IGL konta użytkownika klient otrzymuje status oferenta.
3.W celu uczestniczenia w aukcji oferent musi zalogować się na stronie aukcji poprzez wpisanie loginu i hasła. Po zalogowaniu oferent uzyskuje dostęp do swojego panelu użytkownika, dzięki któremu:
a)może wziąć udział w trwających aukcjach,
b)może złożyć ofertę w opcji sprzedaż z wolnej ręki tj. „kup teraz”,
c)posiada wgląd w listę aukcji trwających, w których bierze udział,
d)posiada wgląd w listę aukcji historycznych, w których brał udział,
e)posiada wgląd w listę wygranych przez siebie aukcji.
4.W stosunku do nabywców ruchomości IGL zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji poprzez przedstawienie stosownego dokumentu oraz pozyskiwania innych informacji, których gromadzenie wynika z przepisów prawa.
C. Aukcja (z opcją licytacji)
1.W aukcji może uczestniczyć Oferent, który zalogował się do systemu aukcji poprzez wpisanie loginu i hasła.
2.Cena wywoławcza ustalana jest jako cena minimalna nabycia ruchomości, a postąpienie wynosi:
a)10 zł lub jego wielokrotność w przypadku wystawienia przedmiotu za cenę wywoławczą niższą niż 1000,00 zł;
b)100,00 zł lub jego wielokrotność w przypadkach pozostałych.
3.Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „licytuj” przy ruchomości, na którą klient chce złożyć ofertę i wpisaniu kwoty oferowanej bądź zaakceptowaniu przez oferenta kwoty zasugerowanej przez system.
4.Oferent ma również możliwość określenia ceny maksymalnej, jaką jest gotowy zapłacić za licytowaną ruchomość. W takim przypadku system aukcyjny automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Oferentów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Oferenta, system aukcyjny automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Oferenta o kwotę postąpienia wymaganą zgodnie z pkt. 2 powyżej, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej określonej przez Oferenta. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system aukcyjny wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej.
5.W trakcie licytacji Oferent może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Oferenta.
6.Klienci są związani złożonymi ofertami do czasu zakończenia aukcji. Każdy klient może złożyć dowolną ilość ofert na każdą z oferowanych do sprzedaży ruchomości.
7.Oferta wyższa na tą samą ruchomość złożona przez tego samego klienta powoduje, iż przestaje wiązać oferta złożona na kwotę niższą.
8.Aukcja kończy się z upływem czasu, na jaki została ogłoszona z uwzględnieniem zapisów Lit. A (postanowienia wstępne) pkt 4.
9.IGL udziela przybicia najwyższej ofercie, która została złożona zgodnie z warunkami zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie aukcji – przybicie następuje po zamknięciu aukcji. Postanowienia te nie dotyczą oferentów będących konsumentami, którzy po zakończeniu aukcji są informowani o wyborze ich oferty, zgodnie z postanowieniami pkt. 11 poniżej.
10.Zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia. O dokonaniu przybicia i wyborze oferty IGL zawiadamia oferenta pocztą elektroniczną oraz przesyła zawiadomienie do wygrywającego aukcję, w którym wskazany jest m. in. numer rachunku na jaki ma zostać dokonana wpłata kwoty wylicytowanej. Postanowienia te nie dotyczą oferentów będących konsumentami, którzy po zakończeniu aukcji są informowani o wyborze ich oferty, zgodnie z postanowieniami pkt. 11 poniżej.
11.W przypadku, gdy najwyższa oferta zostanie złożona przez Oferenta będącego konsumentem, IGL pocztą elektroniczną zawiadamia o tym Oferenta i informuje o konieczności zawarcia w terminie 7 dni pisemnej umowy sprzedaży w siedzibie IGL w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 24 oraz numerze rachunku bankowego, na który ma uiścić zaoferowaną cenę wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizję za udział w aukcji. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Zawarcie umowy sprzedaży następuje pod warunkiem zawieszającym: wpłaty na rzecz IGL ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizji za udział w aukcji w terminie 3 dni od podpisania umowy w siedzibie IGL. Wydanie ruchomości następuje po wpłacie na rzecz IGL ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizji za udział w aukcji. W przypadku, gdy Oferent będący konsumentem nie zawrze z IGL umowy sprzedaży w ciągu 7 dni od poinformowania go o złożeniu najwyższej oferty, IGL może przedmiotową ruchomość wystawić ponownie na aukcję lub zaproponować ją Oferentowi, który w danej aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę. IGL może także wpisać Oferenta na „listę nierzetelnych klientów”, co skutkuje brakiem możliwości składania ofert kupna.
12.W przypadku wycofania się Oferenta, który uzyskał najwyższe przybicie oferta sprzedaży ruchomości może być skierowana do kolejnych Oferentów, których oferty są najwyższe.
13.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Oferentem pod numerem telefonu, który został podany przez Oferenta w systemie aukcji w terminie 2 dni roboczych od zakończenia aukcji, IGL przestaje być związany złożoną ofertą.
14.Pozostali Oferenci, którzy nie uzyskali przybicia lub w przypadku konsumentów – nie zostali poinformowani o wyborze ich oferty, z chwilą zamknięcia aukcji przestają być związani nadesłanymi ofertami.
15.Informacja o zakończeniu aukcji oraz o wyborze oferty, z podaniem kwoty nabycia oraz nazwy użytkownika zamieszczana jest na stronie aukcji.
D. Sprzedaż z wolnej ręki (opcja „kup teraz”)
1.W aukcji z opcją sprzedaż z wolnej ręki może uczestniczyć Oferent, który zalogował się do systemu aukcji poprzez wpisanie loginu i hasła.
2.Cena ustalana jest jako cena minimalna nabycia ruchomości.
3.Do sprzedaży z wolnej ręki kierowane są ruchomości, które nie znalazły nabywcy, w co najmniej jednej aukcji z opcją licytacji.
4.Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy ruchomości, na którą klient chce złożyć ofertę. Cena nabycia jest równa cenie wywoławczej ruchomości.
5.Zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia. O dokonaniu przybicia IGL zawiadamia Oferenta telefonicznie i pocztą elektroniczną oraz przesyła zawiadomienie do Oferenta, w którym wskazany jest m. in. numer rachunku IGL, na jaki ma zostać dokonana wpłata ceny. Postanowienia te nie dotyczą Oferentów będących konsumentami, którzy po zakończeniu aukcji są informowani o wyborze ich oferty, zgodnie z postanowieniami pkt. 6 poniżej.
6.W przypadku, gdy najwyższa oferta zostanie złożona przez Oferenta będącego konsumentem, IGL pocztą elektroniczną zawiadamia o tym Oferenta i informuje o konieczności zawarcia w terminie 7 dni pisemnej umowy sprzedaży w siedzibie IGL w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 24 oraz numerze rachunku bankowego na który ma uiścić zaoferowaną cenę wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizję za udział w aukcji. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zawarcie umowy sprzedaży następuję pod warunkiem zawieszającym: wpłaty na rzecz IGL ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizji za udział w aukcji w terminie 3 dni od podpisania umowy w siedzibie IGL. Wydanie ruchomości następuje po wpłacie na rzecz IGL ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizji za udział w aukcji. W przypadku, gdy Oferent będący konsumentem nie zawrze z IGL umowy sprzedaży w ciągu 7 dni od poinformowania o złożeniu najwyższej oferty, IGL może przedmiotową ruchomość wystawić ponownie na aukcję lub zaproponować ją Oferentowi, który w danej aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę. IGL także może wpisać Oferenta na „listę nierzetelnych klientów”, co skutkuje brakiem możliwości składania ofert kupna.
7.Sprzedaż z wolnej ręki kończy się z chwilą potwierdzenia złożonej oferty.
8.W przypadku wycofania się Oferenta, który uzyskał przybicie ruchomość skierowana zostaje ponownie do sprzedaży w aukcji z opcją sprzedaż z wolnej ręki lub w opcji z licytacją, a Oferent zostanie wpisany na listę nierzetelnych klientów.
9.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Oferentem pod nr telefonu, który został podany przez Oferenta w systemie aukcji w terminie 2 dni roboczych od złożenia przez niego oferty, IGL przestaje być związany złożoną ofertą. W takiej też sytuacji Oferent (bez względu na tryb aukcji, tj. z opcją „kup teraz” lub w opcji licytacji) zostanie wpisany na listę nierzetelnych klientów.
10.Wpisanie Oferenta na listę nierzetelnych klientów powoduje blokadę możliwości jego udziału w kolejnych aukcjach organizowanych przez IGL.
11.IGL zastrzega sobie również możliwość wpisana Oferentów na listę nierzetelnych klientów w innych sytuacjach niż opisane powyżej w pkt. 8 i 9, a w szczególności w przypadku ujawnienia działań Oferenta mogących wpłynąć na wizerunek lub reputację IGL np. poprzez podawanie osobom i podmiotom trzecim informacji, które mogą wprowadzić w błąd co do faktycznego prawa własności lub stanu technicznego ruchomości oferowanych przez IGL do sprzedaży na aukcji.
12.Informacja o zakończeniu aukcji oraz o wyborze oferty, z podaniem kwoty nabycia oraz nazwy użytkownika zamieszczana jest na stronie aukcji.
E. Zawarcie transakcji.
1.Ceny podane podczas aukcji, w tym w szczególności cena wywoławcza oraz cena wylicytowania są:
a)cenami netto, do której zostanie doliczony podatek w wysokości określonej obowiązującymi przepisami;
b)cenami brutto, w przypadku sprzedaży przedmiotu na podstawie FV marża.
2.Nabywca nie będący konsumentem obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zamknięcia aukcji na wskazany rachunek IGL. Ponadto nabywca nie będący konsumentem, obok ceny nabycia jest zobowiązany w wyżej wskazanym terminie zapłacić na wskazany rachunek IGL prowizję z tytułu udziału w aukcji w wysokości wskazanej przez IGL, liczonej od ceny netto nabycia danej ruchomości. W przypadku, gdy cena nabycia netto równa jest cenie brutto (faktura VAT marża) prowizja z tytułu udziału w aukcji naliczana jest od ceny nabycia. Kwoty prowizji wskazane w zdaniach poprzednich są wartościami netto powiększanymi każdorazowo o podstawową stawkę VAT określoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Nabywca będący konsumentem jest zobowiązany zapłacić IGL cenę nabycia oraz prowizję z tytułu udziału w aukcji najpóźniej terminie 3 dni od podpisania umowy sprzedaży w siedzibie IGL. Prowizja z tytułu udziału w aukcji liczona jest od ceny netto nabycia danej ruchomości. W przypadku, gdy cena nabycia netto równa jest cenie brutto (faktura VAT marża) prowizja z tytułu udziału w aukcji naliczana jest od ceny nabycia. Kwoty prowizji wskazane w zdaniach poprzednich są wartościami netto powiększanymi każdorazowo o podstawową stawkę VAT określoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.W przypadku braku wpływu ceny nabycia oraz prowizji z tytułu udziału w aukcji na wskazany rachunek, IGL przestaje być związany udzielonym przybiciem, a w przypadku Oferenta będącego konsumentem brak wpłaty ceny nabycia oraz prowizji z tytułu udziału w aukcji w terminie 3 dni od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży skutkuje jej rozwiązaniem. IGL w takim przypadku może ruchomość skierować do ponownej sprzedaży lub zaproponować ją Oferentowi, który w danej aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę. W przypadku wpływu na wskazany rachunek bankowy wyłącznie ceny nabycia bez prowizji z tytułu udziału w aukcji, IGL zwraca Oferentowi cenę nabycia po potrąceniu należności z tytułu prowizji za udział w aukcji.
5.Wystawienie faktury sprzedaży, faktury z tytułu prowizji za udział w licytacji oraz wydanie ruchomości następuje w terminie do 7 dni roboczych po wpływie ceny oraz prowizji z tytułu udziału w licytacji na rachunek IGL zgodnie z danymi podanymi przez oferenta. 
6.Oferent dokonuje odbioru wylicytowanej ruchomości po uzyskaniu pocztą elektroniczną zawiadomienia o możliwości jej odbioru. Odbiór wylicytowanej ruchomości powinien nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wiadomości o możliwości odbioru. W przypadku nie odebrania wylicytowanej ruchomości w ww. terminie IGL może obciążyć nabywcę kosztami parkowania/przechowania ruchomości. Postanowienia te nie dotyczą Oferentów będących konsumentami.
7.Jeśli Przedmiotem Aukcji był pojazd lub maszyna budowlana, warunkiem wydania Przedmiotu Aukcji jest podpisanie przez Oferenta będącego nabywcą, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu Oferenta przez Sprzedającego bądź Organizatora Aukcji u właściwego ubezpieczyciela.
8.Od momentu dokonania zapłaty ceny za wylicytowany przedmiot, przestaje działać ochrona ubezpieczeniowa, a odpowiedzialność za składowane przedmioty ponosi ich nabywca.
9.Załadunek oraz wyprowadzenie z parkingu bądź magazynu wylicytowanej ruchomości leży po stronie nabywcy. IGL może zapewnić wsparcie dot. odbioru ruchomości np. poprzez użyczenie wózka rozruchowego, skierowanie pracownika do załadunku przy wykorzystaniu wózka widłowego lub innych narzędzi pobierając z tego tytułu opłatę w trybie i wysokości wskazanej w tabeli opłat stanowiącej część Regulaminu Parkingu, którego treść jest dostępna na Parkingu lub na drogą email na żądanie Oferenta, który wygrał aukcję i dokonał wymaganych z tego tytułu płatności.
10.Na wniosek Oferenta nie będącego konsumentem, któremu udzielono przybicia, lub na wniosek Oferenta będącego konsumentem, który został poinformowany o wyborze jego oferty i który zawarł z IGL pisemną umowę sprzedaży, możliwe jest zawarcie umowy leasingu na wylicytowaną ruchomość, w której cena nabycia będzie jednocześnie wartością ofertową do tej umowy. Warunkiem zawarcia umowy leasingu jest spełnienie przez nabywcę wymogów IGL określonych przy zawieraniu umów tego rodzaju oraz zawarcie umowy w terminie 10 dni roboczych od zakończenia aukcji, a w przypadku konsumentów od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
F. Postanowienia końcowe
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Getin Leasing z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42b (dalej „Spółka”),
2) Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres lub poprzez pocztę elektroniczną: IOD@Ideagetin.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
- w celu realizacji zawartej z Państwem umowy – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Państwa korespondencji) lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy;
- w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe, stanowiącej dokumenty księgowo – podatkowe, na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy – Ordynacja podatkowa,
- w sytuacji niewywiązywania się z umowy także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest dochodzenie roszczeń,
- w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
- w celu analitycznym oraz badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
4) Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów  wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej (np. ubezpieczeniowej) oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody – do czasu jej wycofania. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, dostarczone przez Państwa na potrzeby tej umowy dane zostaną, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami, usunięte z wyjątkiem danych niezbędnych w celach marketingowych (chyba, że skorzystacie Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu),
5) Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub Biura Informacji Kredytowej S.A. i biur informacji gospodarczej (w celu zweryfikowania Państwa rzetelności finansowej), chyba, że na podstawie Państwa odrębnej zgody, podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką . Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Spółki, z którymi Spółka współpracuje, np. w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Państwem umowy lub innym podwykonawcom, jak np. firmy informatyczne.
6) mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) w procesie zawierania umowy Państwa dane będą profilowane pod kątem Państwa wiarygodności finansowej, a wobec podejmowania na tej podstawie zautomatyzowanych decyzji przysługuje Państwo prawo z łożenia wniosku o ludzką interwencję,
8) mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. marketing bezpośredni produktów i usług Spółki,
9) przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie,
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przedstawienia Państwu przez Spółkę oferty produktowej lub do zawarcia ze Spółką umowy.
11)W przypadku braku rozstrzygnięcia aukcji lub jej zamknięcia bez rozstrzygnięcia IGL zastrzega sobie prawo kontaktu z Oferentami w celu przeprowadzenia rokowań zmierzających do sprzedaży ruchomości.
12)IGL nie bierze odpowiedzialności za wady decydujące o niepełnej wartości towaru używanego.
13)Każdy Oferent ma prawo zapoznać się z oferowanymi do sprzedaży ruchomościami, które przez cały czas aukcji znajdują się w miejscu wskazanym w treści oferty sprzedaży danej ruchomości. W przypadku, gdy miejsce przechowywania oferowanej ruchomości zostało wskazane jako: IDEA GETIN Leasing S.A. – Parking, ruchomości można oglądać pod tym adresem od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-15.30 oraz w piątki w godzinach 9.00 – 15.30, w przypadku gdy wskazane zostało inne miejsce przechowywania, ruchomości można oglądać pod wskazanym adresem pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego ustalenia terminu z pracownikiem IGL, który został wskazany jako osoba właściwa do kontaktu.
14)Publikowane przez IGL zdjęcia, opisy i wyceny mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu ruchomości. Jedynym źródłem informacji o stanie ruchomości, jego oznaczeniu i opisie jest osobista, naoczna weryfikacja przez uczestnika aukcji/Oferenta w miejscu jego udostępnienia przez IGL. IGL nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez uczestników aukcji/Oferentów na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego ruchomości, w związku z czym, z zastrzeżeniem postanowień w pkt. 13 poniżej, nie mogą być one podstawą żadnych roszczeń uczestnika aukcji/Oferenta z tego tytułu wobec IGL, w tym w szczególności nie daje mu prawa odstąpienia od umowy czy żądania obniżenia ceny. (Szczegółowe zasady udostępniania ruchomości potencjalnym nabywcom lub Oferentom regulowane są przez Regulamin Parkingu, o którym mowa w post. Lit. E pkt. 7).
15)Do czasu zakończenia aukcji IGL zastrzega sobie prawo zamknięcia aukcji w całości lub części dotyczącej ruchomości bez dokonania wyboru oferty.
16)W przypadku naruszenia przez Oferenta postanowień niniejszego Regulaminu aukcji, IGL umieszcza go na „liście nierzetelnych klientów”, co skutkuje brakiem możliwości składania ofert kupna od momentu naruszenia Regulaminu aukcji. Umieszczenie Oferenta na liście nierzetelnych klientów następuje w szczególności w przypadku nie wpłaceniu środków przez Oferenta, który uzyskał przybicie.
17)Zainteresowany udziałem w aukcji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem aukcji oraz stanem technicznym ruchomości, przed zakończeniem aukcji.
18)IGL zastrzega sobie prawo do wycofania z aukcji ruchomości lub odwołania aukcji w całości bez podania przyczyn.
19)Każdy Oferent może posiadać tylko jedno konto, które umożliwia aktywne korzystanie z aukcji IGL.
20)Dokumenty sprzedaży tj. faktura generowane są na podstawie wyników aukcji i danych podanych przy procesie rejestracji.
21)Każdy Oferent ma możliwość dokonania zmiany swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podlegające weryfikacji muszą zostać pozytywnie zweryfikowane przez pracownika IGL w trybie określonym w Regulaminie aukcji.
22)Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14 poniżej, IGL odpowiada wobec Oferenta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za wady ruchomości, z zastrzeżeniem jednak, że IGL nie odpowiada za wady ruchomości, gdy Oferent będący konsumentem, w chwili zawarcia pisemnej umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. IGL odpowiada za wady ruchomości jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego ruchomości kupującemu. W przypadkach, gdy przedmiotem sprzedaży jest ruchomość używana, odpowiedzialność IGL z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od wydania ruchomości kupującemu.
23)Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady ruchomości zakupionych na aukcji zostają wyłączone w stosunku do Oferentów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
24)IGL nie udziela gwarancji na ruchomości zakupione na aukcji.
25)W przypadku umów zawartych z konsumentami postanowień Regulaminu Aukcji w Lit. F. pkt. 5 nie stosuje się.
26)IGL zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu aukcji, który każdorazowo publikowany jest na stronie internetowej pod adresem www.aukcje.getinleasing.pl.
27)Skargi/reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu aukcyjnego można kierować na adres dop@getinleasing.pl. IGL rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia (wpływu), a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni.
28)W przypadku reklamacji składanych przez Oferentów będących osobami fizycznymi, można je składać :
a)pismem – wysłanym na adres Idea Getin Leasing SA, ul. Harcerska 14, 44–335, Jastrzębie Zdrój lub złożonym w oddziale IGL obsługującym reklamacje, tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław,
b)ustnie –  pod nr tel.: 32 604 30 20 lub  do protokołu w oddziale IGL prowadzącym obsługę reklamacji, tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
c)w formie korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: dop.reklamacje@getinleasing.pl. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania lub w terminie 60 dni w przypadkach szczególnie skomplikowanych. Odpowiedź na reklamację udzielana jest pisemnie, za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub na wniosek Oferenta e-mailem.
29)Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub zakupem ruchomości na aukcjach internetowych, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby IGL. Zapis ten nie dotyczy konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 

 

        

 
Załącznik nr 1 do regulaminu:
- wzór umowy sprzedaży dla konsumentów.


Załącznik nr 2 do regulaminu:
- formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

 

OGŁOSZENIA PROMOWANE Ogłoszenia
promowane
PRZYCZEPA ACKERMANN PA PRZYCZEPA ACKERMANN PA 27 700 PLN OPEL VIVARO-GF OPEL VIVARO-GF 35 000 PLN
OSTATNIO OGLĄDANE Ostatnio
oglądane
Używamy plików cookies (ciasteczek)Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach


Nie pokazuj więcej